Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja

KONTAKT

Koordinacija projekta

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE
Urška Luks, vodja projekta ANIMA SANA

Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice
Telefon: 04 581 34 17
E-pošta: urska.luks@ragor.si
www.animasana.si

NORWAY GRANTS - povezava

Predstavitev projekta

IZVAJANJE AKTIVNOSTI PROJEKTA ANIMA SANA OB SOFINANCIRANJU OBČIN

 

V zadnjem obdobju se vse več pozornosti namenja krepitvi, ohranjanju in izboljšanju duševnega zdravja. Največ poudarka je na zdravljenju, rehabilitaciji in dolgotrajni oskrbi, medtem ko so obstoječi programi promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj predvsem pri odrasli populaciji še vedno maloštevilni in neenakomerno dostopni. Tisti, ki so pomoči najbolj potrebni, si le-to največkrat najtežje privoščijo.

 

Poudarek projekta ANIMA SANA je na izboljšanju preventivnih storitev na področju duševnega zdravja ter skrbi za boljšo splošno ozaveščenost družbe na tem področju.

 

V okviru projekta si prizadevamo za ohranitev dostopnosti storitev na področju duševnega zdravja, ki so bile vzpostavljene v sklopu projekta, ki se je izvajal med 20.3.2015 in 30.4.2016 v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.

Povpraševanje po aktivnostih v sklopu projekta ANIMA SANA se iz leta v leto povečuje, leto 2020 pa je zaradi izrednih razmer vezanih na izbruh in širitev koronavirusa še posebej izstopalo. Pandemija je velik pečat pustila predvsem na duševnem zdravju ljudi, zato je tudi v prihodnje pričakovati še večjo potrebo in s tem povpraševanje po tovrstnih storitvah.

 

Cilji projekta so:

  • izboljšane in dostopnejše storitve na področju duševnega zdravja,
  • boljša splošna ozaveščenost družbe o pomenu duševnega zdravja.


***


Zaključeno


ANIMA SANA - Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja

 

V okviru projekta ANIMA SANA - Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja bo na območju zgornje Gorenjske vzpostavljena mreža svetovalnih pisarn, kjer bodo posameznikom, ki potrebujejo individualno pomoč, na voljo brezplačna psihoterapevtska svetovanja. Odgovore, kako bolje poskrbeti za svoje duševno zdravje, bodo posamezniki lahko pridobili osebno, preko vzpostavljene spletne strani ali tedenske radijske kontaktne oddaje. Z analizo trenutnih razmer na področju duševnega zdravja na obravnavanem območju bomo izpostavili ciljne skupine, ki so najbolj podvržene možnostim razvoja duševnih motenj (npr. brezposelni, ostareli,…), ter zanje razvili, oblikovali in prilagodili posebne sklope preventivnih predavanj in delavnic. Oblikovali in vzpostavili bomo tudi programe usposabljanj za različne skupine strokovnih delavcev, ki delajo z ranljivimi ciljnimi skupinami, s čimer bomo zagotovili dvig njihovega znanja in veščin s področja duševnega zdravja. Na ta način želimo poskrbeti za preventivne ukrepe in zgodnje diagnosticiranje potencialnih težav na področju duševnega zdravja.

 

Reševanjem tovrstnih težav v zgodnji fazi bo pripomoglo k manjšemu zatekanju k različnim odvisnostim, k manjšemu številu obolelih, h krajšim čakalnim vrstam in boljšemu duševnemu zdravju družbe na splošno. Čustvene in duševne težave navadno postanejo nevzdržne in nevarne posebej takrat, ko posameznik izgubi tudi materialno varnost. Projekt bo tako omogočil lažjo, širšo in brezplačno dostopnost do posameznih storitev in preventivnih programov na eni strani ter boljšo promocijo pomena dobrega duševnega zdravja za posameznika in družbo kot celoto na drugi. Z oblikovanjem in pripravo promocijskih gradiv (brošure, video-oglasi, spletne strani, radijske oddaje) bomo skrbeli za promocijo dobrega duševnega zdravja ter ljudem omogočili odprtost, hitro reševanje morebitnih težav in vključevanje v preventivne programe. V okviru projekta bomo zagotovili povezovanje in sodelovanje različnih institucij, ki prihajajo v stik z ranljivimi skupinami (psihiatrija, centri za socialno delo, zdravstveni delavci, zavodi za zaposlovanje,…) ter na ta način poskrbeli za kar najbolj celovit pristop k iskanju rešitev.

 


 

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani so odgovorni izključno projektni partnerji v projektu ANIMA SANA - (nosilec projekta: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske) in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma.